นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง))
8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่-13)พ.ศ.2552 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
 
Photo By GUIDEUDON