นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนา
"พัฒนาคุณภาพชีวิต  นำเศรษฐกิจก้าวไกล 
ภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า   ส่งเสริมการศึกษาที่ดีมีศิลปวัฒนธรรมมากล้น 
ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนายั่งยืน""พันธกิจ"
           
                     1. จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน
                     2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
                     3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
                     5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ รักษาประเพณีอันดีงาม
                     6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                     7. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน
                     8. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน
                     9. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
                   10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน"นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์"

                      1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชน
                      2. ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน
                      3. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
                      4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
                      5. ลดภาวการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร
                      6. ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                      7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

 
Photo By GUIDEUDON